Skype Help

  Alle producten

  Gebruiksrechtovereenkomst voor Skype LoginCleanup

  Terug naar zoekresultaten

  Licentievoorwaarden voor Microsoft-software

  Microsoft Skype LoginCleanup


  Deze licentievoorwaarden zijn een overeenkomst tussen Microsoft Corporation (of een van haar gelieerde ondernemingen, afhankelijk van waar u woont) en u. Lees ze aandachtig door. Ze zijn van toepassing op de hierboven vermelde software met inbegrip van de media waarop u de software hebt ontvangen (indien van toepassing). De bepalingen zijn tevens van toepassing op alle

  • updates,
  • aanvullingen,
  • internetservices en
  • ondersteuningsservices

  van Microsoft voor deze software, tenzij bij deze onderdelen andere voorwaarden worden meegeleverd. In dat geval gelden de meegeleverde voorwaarden.

  Door de software te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden, mag u de software niet gebruiken.


  Als u aan deze licentievoorwaarden voldoet, krijgt u de onderstaande permanente rechten.

  1. Installatie- en gebruiksrechten. U mag één kopie van de software op uw apparaat installeren, uitvoeren en gebruiken.
  2. Bereik van de licentie. De software wordt niet verkocht, maar in licentie gegeven. Deze overeenkomst verleent u slechts bepaalde rechten om de software te gebruiken. Microsoft behoudt zich alle andere rechten voor. U mag de software alleen gebruiken zoals expliciet wordt vermeld in deze overeenkomst, tenzij het toepasselijke recht u meer rechten verleent niettegenstaande deze beperking. In dat geval moet u zich houden aan alle technische beperkingen van de software, die u alleen toelaten om de software op bepaalde manieren te gebruiken. Het is niet toegestaan
  • de technische beperkingen van de software te omzeilen;
  • de software te onderwerpen aan reverse-engineering, te decompileren of te disassembleren, tenzij en voorzover dit, niettegenstaande deze beperking, uitdrukkelijk is toegestaan op grond van toepasselijk dwingend recht;
  • meer kopieën te maken van de software dan is vermeld in deze overeenkomst of, niettegenstaande deze beperking, is toegestaan op grond van toepasselijk dwingend recht;
  • de software te publiceren, zodat anderen deze kunnen kopiëren;
  • de software te verhuren, in lease te geven of uit te lenen;
  • de software of deze overeenkomst aan derden over te dragen; of
  • de software te gebruiken voor commerciële diensten voor het verzorgen van een host-functie voor software.
  1. Back-upkopie. U mag één back-upkopie maken van de software. Deze mag u uitsluitend gebruiken om de software opnieuw te installeren.
  2. Documentatie. Een ieder die geldige toegang heeft tot uw computer of interne netwerk mag de documentatie kopiëren en voor interne raadpleging gebruiken.
  3. Overbrengen naar een ander apparaat. U mag de software verwijderen en voor uw gebruik op een ander apparaat installeren. Zulks is niet toegestaan voor het delen van deze licentie tussen apparaten.
  4. Uitvoerbeperkingen. De software valt onder de uitvoerwetten en -voorschriften van de Verenigde Staten. U moet u houden aan alle nationale en internationale uitvoerwetten en -voorschriften die van toepassing zijn op de software. Deze wetten omvatten tevens beperkingen op bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik. Zie www.microsoft.com/exporting voor meer informatie.
  5. Ondersteuningsservices. Aangezien deze software ‘als zodanig’ is, bieden we wellicht geen ondersteuningsservices voor de software.
  6. Volledige overeenkomst. Deze overeenkomst en de voorwaarden voor aanvullingen, updates, internetservices en ondersteuningsservices waar u gebruik van maakt, vormen de volledige overeenkomst voor de software en ondersteuningsservices.
  7. Toepasselijk recht.

   a. Verenigde Staten. Als u de software in de Verenigde Staten hebt gekocht, is het recht van de staat Washington van toepassing op de interpretatie van deze overeenkomst en op vorderingen wegens schending daarvan, ongeacht conflictenrechtelijke bepalingen. Het recht van de staat waar u woont geldt voor alle overige vorderingen, met inbegrip van vorderingen onder de wetgeving inzake consumentenbescherming, de wetgeving inzake oneerlijke concurrentie en bij onrechtmatige daad.

   b. Buiten de Verenigde Staten. Als u de software in een ander land hebt gekocht, is het recht van dat land van toepassing.
  8. Juridische gevolgen. In deze overeenkomst worden bepaalde wettelijke rechten beschreven. Het is mogelijk dat u in uw rechtsgebied andere rechten geniet. Daarnaast is het mogelijk dat u rechten geniet ten opzichte van de partij bij wie u de software hebt gekocht. Deze overeenkomst vormt geen wijziging van uw rechten in uw rechtsgebied als dit in uw rechtsgebied niet is toegestaan.
  9. BEPERKING VAN DE GARANTIE. De licentie heeft betrekking op de software in de huidige staat. Gebruik van de software is voor eigen risico. Microsoft biedt geen uitdrukkelijke garanties of voorwaarden. Het is mogelijk dat u aanvullende consumentenrechten geniet in uw rechtsgebied. Deze overeenkomst kan hierin geen wijzigingen aanbrengen. Voor zover onder toepasselijk recht is toegestaan, wijst Microsoft alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en het niet-inbreukmakende karakter van de hand.
   VOOR AUSTRALIË – U geniet wettelijke garanties conform de Australische wetgeving inzake consumentenbescherming. Deze overeenkomst heeft in generlei opzicht invloed op deze rechten.
  10. BEPERKING EN UITSLUITING VAN VERHAALMOGELIJKHEDEN EN SCHADEVERGOEDING. U kunt directe schade slechts tot een bedrag van USD 5,00 op Microsoft en haar leveranciers verhalen. U kunt geen andere schade verhalen, met inbegrip van gevolgschade, schade door winstderving, bijzondere schade, indirecte of bijkomende schade.
   Deze beperking geldt voor:
  • alles met betrekking tot de software, services, inhoud (inclusief code) op internetsites van derden of programma's van derden; en
  • vorderingen in verband met contractbreuk, inbreuk op garanties of voorwaarden, strikte aansprakelijkheid, nalatigheid of andere onrechtmatige daden, voor zover dit op grond van het toepasselijk recht is toegestaan.

   De beperking geldt ook wanneer Microsoft op de hoogte was of op de hoogte had behoren te zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade. Bovengenoemde beperking of uitsluiting geldt voor u wellicht niet, omdat in uw land de uitsluiting of beperking van bijkomende schade, gevolgschade of andere schade mogelijk niet is toegestaan.

  Het bestand LoginCleanup downloaden

  Geen alarmnummers met Skype
  Skype is geen vervanging voor je telefoon en kan niet worden gebruikt voor het bellen van alarmnummers.