Pomoc Skype'a

  Wszystkie produkty

  Narzędzie Skype First Aid — Umowa licencyjna użytkownika

  Wróć do wyników wyszukiwania

  Postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft

  Narzędzie Microsoft Skype First Aid


  Niniejsze postanowienia licencyjne są umową między firmą Microsoft Corporation (lub, w zależności od miejsca zamieszkania użytkownika, jednym z podmiotów stowarzyszonych firmy Microsoft) a użytkownikiem. Prosimy przeczytać te postanowienia. Dotyczą one określonego powyżej oprogramowania, włącznie z nośnikami dostarczonymi użytkownikowi (jeśli istnieją). Dotyczą one także udostępnianych przez firmę Microsoft:

  • aktualizacji,
  • uzupełnień,
  • usług internetowych oraz
  • usług pomocy technicznej

  dla niniejszego oprogramowania, chyba że tym elementom towarzyszą inne postanowienia. W takim przypadku obowiązują te inne postanowienia.

  Przez użycie tego oprogramowania użytkownik akceptuje niniejsze postanowienia. Jeśli użytkownik nie akceptuje niniejszych postanowień, nie może używać oprogramowania.


  Jeśli użytkownik przestrzega niniejszych postanowień licencyjnych, przysługują mu poniższe trwałe prawa.

  1. Prawa do instalacji i używania. Użytkownik może zainstalować jedną kopię oprogramowania na swoim urządzeniu i używać jej.
  2. Zakres licencji.Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Niniejsza umowa daje użytkownikowi tylko niektóre prawa do używania oprogramowania. Firma Microsoft zastrzega sobie wszystkie inne prawa. Jeśli pomimo tego ograniczenia prawo właściwe daje użytkownikowi więcej praw, użytkownik może używać oprogramowania tylko w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszej umowie. Użytkownik musi przy tym przestrzegać wszelkich ograniczeń technicznych oprogramowania, które umożliwiają używanie go tylko w określony sposób. Użytkownik nie może:
  • stosować żadnych obejść ograniczeń technicznych oprogramowania;
  • odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować oprogramowania, z wyjątkiem sytuacji, gdy niezależnie od tego ograniczenia działania takie są wyraźnie dozwolone przez prawo właściwe i tylko w zakresie takiego zezwolenia;
  • sporządzać więcej kopii oprogramowania, niż jest to określone w niniejszej umowie lub dozwolone przez prawo właściwe, pomimo tego ograniczenia;
  • udostępniać oprogramowania innym osobom do kopiowania;
  • wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać oprogramowania;
  • przekazywać oprogramowania lub niniejszej umowy żadnym osobom trzecim;
  • używać oprogramowania do świadczenia usług komercyjnego hostingu.
  1. Kopia zapasowa. Użytkownik może sporządzić jedną kopię zapasową oprogramowania. Można jej używać wyłącznie do ponownej instalacji oprogramowania.
  2. Dokumentacja. Każda osoba mająca prawo dostępu do komputera użytkownika lub sieci wewnętrznej może kopiować dokumentację i używać jej wewnętrznie w celach informacyjnych.
  3. Przenoszenie na inne urządzenie. Użytkownik może odinstalować oprogramowanie i zainstalować je na innym urządzeniu do własnego użytku. Użytkownik nie może tego zrobić w celu współużytkowania niniejszej licencji na różnych urządzeniach.
  4. Ograniczenia eksportowe. Oprogramowanie podlega prawom i regulacjom eksportowym obowiązującym w Stanach Zjednoczonych. Użytkownik musi przestrzegać wszystkich krajowych i międzynarodowych praw i regulacji eksportowych mających zastosowanie w odniesieniu do oprogramowania. Te prawa obejmują ograniczenia miejsc docelowych, końcowych użytkowników i końcowych zastosowań. Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem www.microsoft.com/exporting.
  5. Usługi pomocy technicznej. Ponieważ niniejsze oprogramowanie jest udostępniane w stanie, w jakim się znajduje, firma Microsoft może nie świadczyć dla niego usług pomocy technicznej.
  6. Całość umowy. Niniejsza umowa wraz z postanowieniami dotyczącymi uzupełnień, aktualizacji, usług internetowych i usług pomocy technicznej, z których korzysta użytkownik, stanowi całą umowę dotyczącą oprogramowania i usług pomocy technicznej.
  7. Prawo właściwe.

   a. Stany Zjednoczone. Jeśli użytkownik nabył oprogramowanie w Stanach Zjednoczonych, interpretacja niniejszej umowy podlega prawu stanu Waszyngton, które to prawo ma zastosowanie do roszczeń z tytułu naruszenia umowy, bez względu na konflikty zasad prawnych. Wszystkie inne roszczenia, włącznie z roszczeniami wnoszonymi na podstawie stanowego prawa ochrony konsumenta, ustawy o nieuczciwej konkurencji i popełnienia czynu niedozwolonego, podlegają przepisom prawa obowiązującego w stanie, w którym mieszka użytkownik.

   b. Poza Stanami Zjednoczonymi. Jeśli użytkownik nabył oprogramowanie w dowolnym innym kraju, zastosowanie mają przepisy prawa obowiązujące w tym kraju.
  8. Skutki prawne. W niniejszej umowie opisane są niektóre uprawnienia. Użytkownik może mieć inne prawa obowiązujące z mocy prawa swojego kraju. Użytkownik może mieć także prawa względem strony, od której nabył oprogramowanie. Niniejsza umowa nie zmienia praw użytkownika obowiązujących z mocy prawa jego kraju, jeśli prawo to na takie zmiany nie zezwala.
  9. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI. Oprogramowanie jest licencjonowane w stanie takim, w jakim się znajduje. Ryzyko związane z jego używaniem ponosi użytkownik. Firma Microsoft nie udziela żadnych wyrażonych wprost rękojmi, gwarancji ani zapewnień. Użytkownik może mieć dodatkowe prawa konsumenckie lub gwarancje ustawowe obowiązujące z mocy swojego prawa miejscowego, których niniejsza umowa nie może zmienić. W zakresie dozwolonym przez prawo miejscowe firma Microsoft wyłącza dorozumiane rękojmie i gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu oraz nienaruszania praw osób trzecich.
   AUSTRALIA. Użytkownik ma gwarancje ustawowe obowiązujące z mocy australijskiego prawa konsumenckiego i żadne z niniejszych postanowień nie ma na celu zmiany tych praw.
  10. OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE ODSZKODOWANIA. Użytkownik może uzyskać od firmy Microsoft i jej dostawców tylko odszkodowanie bezpośrednie do wysokości sumy 5 dolarów. Użytkownikowi nie przysługują żadne inne odszkodowania, w tym za szkody wtórne, szczególne, pośrednie i przypadkowe ani za utratę zysków.
   Ograniczenie to ma zastosowanie do:
  • każdej sprawy związanej z oprogramowaniem, usługami, zawartością (włącznie z kodem) witryn internetowych osób trzecich lub programami osób trzecich oraz
  • roszczeń wnoszonych w związku z naruszeniem umowy, niedotrzymaniem rękojmi, gwarancji lub warunków, odpowiedzialnością bezpośrednią, zaniedbaniem lub popełnieniem innego czynu niedozwolonego, w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe.

   Ograniczenie to ma zastosowanie nawet wtedy, gdy firma Microsoft wiedziała lub powinna wiedzieć o możliwości powstania takich szkód. Powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie dotyczyć użytkownika, ponieważ jego kraj może nie zezwalać na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe, wtórne lub inne.

  Pobierz narzędzie Skype First Aid.

  Brak łączności z numerami alarmowymi przez Skype'a
  Skype nie zastępuje telefonu i nie można go używać do nawiązywania połączeń z numerami alarmowymi